Transgraniczny portal gospodarczy

Aktualności blok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków krajowych w ramach Programu priorytetowego

„Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce

Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”

Uwaga mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego!

 W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

 zapraszają na

Wszyscy zainteresowani realizacją projektów międzynarodowych będący członkami, pracownikami, współpracownikami i wolontariuszami  organizacji pozarządowych będą mieli doskonałą okazję do uczestnictwa w bezpłatnych 3-dniowych warsztatach pozwalających na zdobycie wiedzy o tym „Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt międzynarodowy”.

Szanowni Państwo,

Informuję  iż rozpoczęły się prace nad dokumentem pn. „Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle”.

Rewitalizacja  – to więcej niż remont.  Rewitalizacja jest zbiorem kompleksowych działań, prowadzonych na rzecz  lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki i środowiska, realizowana na obszarze zdegradowanym, i wykorzystująca  jego czasem niedostrzeżony potencjał. 

4 czerwca 2016r. miłośników sportu i rekreacji, fanów zdrowego trybu życia, dbających
o kondycję fizyczną, lubiących rywalizację, czeka nie lada atrakcja. W tym dniu organizowany jest w Kędzierzynie-Koźlu już po raz kolejny, VI  Bieg Koziołków o Puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Uczestnicy mieli będą doskonałą okazję do zmierzenia się z rywalami oraz własnymi słabościami, na nowej, szybkiej ulicznej trasie asfaltowej na dystansie 10 km.

Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 1 kwietnia 2016r. organizuje  spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców (w szczególności do przedstawicieli MSP), którego tematem będzie możliwość ubiegania się o współfinansowanie ze środków UE planowanych przedsięwzięć rozwojowych.

Ministerstwo Rozwoju informuje, że w Internecie pojawiły się strony przypominające wyglądem Portal Funduszy Europejskich oraz strony internetowe Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych. Strony te Wykorzystują również w sposób nieuprawniony logotyp Funduszy Europejskich lub jego elementy.

Regionalny Punktu Kontaktowy w Opolu we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu organizuje konsultacje  dla potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

30 listopada w Kędzierzyńsko-Kozielskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów tworzących subregion kędzierzyńsko-kozielski w sprawie algorytmu podziału środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla subregionów. Spotkanie było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej dyskutowano o powołaniu stowarzyszenia samorządowego, jego statucie i organizacji.

Z końcem 2015 roku minie perspektywa obowiązywania Międzygminno-Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty Kędzierzyńsko-Kozielskiej przyjętej Uchwałą nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 stycznia 2001r., zmienionej Uchwałą nr XLV/352/2006 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 października 2006 r.

Komisja chce zebrać opinie obywateli oraz doświadczenia w sprawach dotyczących obywatelstwa UE oraz wspólnych wartości unijnych, w kontekście działań mających na celu ochronę i wzmocnienie praw obywatelskich UE oraz uczynienia życia obywateli UE łatwiejszym podczas wykonywania tych praw.

5 grudnia br., podobnie jak w latach ubiegłych miasto Kędzierzyn-Koźle będzie miejscem organizacji Charytatywnego Biegu Mikołajkowego, na który bardzo serdecznie zapraszamy.

W związku z realizacją projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle” (PGN), w najbliższy piątek, tj. 17.07.2015r., na antenie Radia Vanessa z Raciborza, odbędzie się audycja radiowa poświęcona przedsięwzięciu.

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym.

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp.z o.o., jako Regionalny Koordynator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Opolszczyźnie, pragnie serdecznie zaprosić na spotkanie informacyjne dotyczące wydarzenia mającego odbyć się w dniach 16-22 listopada 2015r.

Agenda spotkania przewiduje:

Instytut Ciężkiej Syntezy "Blachownia" zaprasza na kolejne, otwarte, bezpłatne seminarium pt."Bio-chemiczne metody remediacji gruntów", które odbędzie się w dn. 29.05.2015 (piątek) o godz. 11:00 w ramach cyklu seminaryjnego Akademia Innowacyjnego Przedsiębiorcy projektu "Opolszczyzna matka wynalazków". Prelekcję poprowadzi Pani prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget z Katedry Mikrobiologii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" zaprasza do udziału w kolejnym bezpłatnym seminarium z cyklu Akademia Innowacyjnego Przedsiębiorcy.

Tematyka najbliższego spotkania:  "Jak dobrze zarządzać projektem?"

Seminarium odbędzie się dn. 24.04.2015 (piątek) o godz. 11:00 w siedzibie Instytutu przy ul. Energetyków 9 w Kędzierzynie-Koźlu.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium z cyklu "Akademia Innowacyjnego Przedsiębiorcy - Zasady finansowania projektów dla przedsiębiorstw w perspektywie 2014-2020.”

Podczas trwania spotkania ekspert ds. funduszy europejskich przybliży zainteresowanym programy wsparcia, z których można pozyskać środki finansowe na rozwój  firmy w okresie 2015-2020.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z czeskim partnerem -  Krajem morawsko-śląskim, jest organizatorem Polsko-Czeskiej giełdy kooperacyjnej – spotkania biznesowego B2B dla przedsiębiorców.

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok szkolny 2015/2016 to nowy przewodnik dla uczniów i rodziców. Informator przygotowany został przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Treść oparto na bazie materiałów i publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz informacji zawartych na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Prace remontowo-modernizacyjne związane z utworzeniem w naszym mieście Inkubatora Przedsiębiorczości dobiegły końca. Dzięki tej inicjatywie, współfinansowanej z regionalnego programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle powstała nowa instytucja wsparcia biznesu, która nastawiona jest na pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiebiorców.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejną - dwunastą - edycję konkursu "Opolska Marka" w ramach promocji potencjału gospodarczego naszego regionu w kraju i poza jego granicami. Celem Konkursu „Opolska Marka 2014”, jest wyłonienie wiodących eksporterów, najlepszych przedsiębiorstw innowacyjnych i rewitalizujących obiekty oraz produktów roku 2014, a także ich promowanie na rynku krajowym i zagranicznym.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastuktura i Środowisko 2007-2013.Plan wdrożeniowy gospodarki niskoemisyjnej, to jeden z najważniejszych projektów
i przedsięwzięć realizowanych przy współudziale i pełnym wsparciu Unii Europejskiej. Tematyka odnawialnych źródeł energii ma kluczowe znaczenie dla świata i środowiska naturalnego.

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Erasmus+ pragniemy poinformować, że w dniu 29 stycznia 2015r. (czwartek) w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie, odbędzie się Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus +.

Organizatorzy wydarzenia przewidzieli dla uczestników dwanaście paneli warsztatowych, udział ekspertów narodowej Agencji oraz możliwość odbycia  konsultacji indywidualnych.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

14 listopada 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim podpisany został Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego. Sygnatariuszami byli sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło oraz marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek.

W Dniu Świętego Mikołaja czyli 6 grudnia, Klub Sportowy „Koziołek” z Kędzierzyna-Koźla, podobnie jak w latach poprzednich, organizuje cykl imprez biegowych pn. III Mikołajkowy Bieg Charytatywny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Start i meta usytuowane będą w lasku przy PSP nr 9.

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 25 listopada 2014r., w siedzibie Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu, przeprowadzi bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.  

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 oraz podsumowanie stanu realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka mijającej perspektywy, przedstawione zostaną podczas spotkania informacyjnego organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z lekturą dwóch projektów dokumentów strategicznych na najbliższe lata. Poniżej przestawiamy: „Strategię Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” oraz „Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)”, których treść poddajemy pod dyskusję w ramach konsultacji społecznych. Opracowania zostały wykonane w ramach realizacji projektu partnerskiego gmin Subregionu pn.

Izba Handlowa SILESIA rozpoczyna nabór na misję gospodarczą polskich przedsiębiorców do Pekinu, stolicy Chin, która odbędzie się w dniach: 23-27 listopada 2014 roku.


KS „Koziołek” oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle zapraszają mieszkańców miasta.

W ostatnich tygodniach do urzędu miasta wpływały uwagi i propozycje do projektu Strategii rozwoju miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2014-2020. W najbliższy wtorek, 9 września o godz. 17. w Domu Kultury „Chemik” (al. Jana Pawła II 27, sala nr 19) odbędzie się w tej sprawie spotkanie konsultacyjne. Zostaną tam zaprezentowane wyniki przeprowadzonych wśród mieszkańców badań oraz przedstawione główne cele wyznaczone do realizacji na najbliższe lata.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działając jako Partner projektu  Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”,  realizowanego pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, ogłasza nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej - wolontariuszy, którzy w lokalnych środowiskach prowadzić będą – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego założeniami - za

Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:
1)    Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
2)    Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
3)    Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
4)    Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
5)    Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wdraża pilotażowy Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie".

W ramach projektu „Kierunek FIO” realizowanego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, ogłaszają nabór konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego.

Firmy zainteresowane współpracą z niemieckimi partnerami handlowymi lub inwestorami informujemy o nowych ofertach współpracy, które wypłynęły od niemieckich przedsiebiorców, zamieszczamy je poniżej.

OFERTY

Związki chemiczne

W najbliższą niedzielę, tj. 13.07.2014r., dla miłośników wycieczek i rajdów rowerowych, chętnych zapoznania się z walorami krajobrazowo-turystycznymi Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Klub Sportowy „Koziołek” oraz rowery sport-serwis Jan Paterak przygotowali ofertę aktywnego spędzenia wolnego czasu. Właśnie w ten dzień organizowany jest „Odrzański Rajd Rowerowy Koziołków”.

Przedstawione w ubiegłym roku wyniki ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2009-2015 wskazały na konieczność aktualizacji obowiązującego dokumentu strategicznego.

Powstają strategia rozwoju oraz program zintegrowanych inwestycji terytorialnych subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego. Zapraszamy do składania wniosków do projektów wyżej wymienionych dokumentów.

Już za niespełna dwa tygodnie, w dniu 15 czerwca 2014r., w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się po raz czwarty, IV Bieg Koziołków pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Bieg główny na dystansie 10 km, którego start odbędzie się o godzinie 12:00 to nie jedyna atrakcja imprezy.  Eventami towarzyszącymi, będą także biegi dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu (OCRG) zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz udziału w szkoleniach dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki planuje przeprowadzenie nowych konkursów na dofinansowanie  projektów innowacyjnych w ramach tworzonego właśnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

W  nowym okresie programowania bardzo istotnym elementem będzie innowacyjność danego projektu; to właśnie jej poziom determinować będzie szanse firmy na pozyskanie dotacji.

Urząd Statystyczny w Opolu udostępnił elektroniczną wersję wydanego w tym roku opracowania pt. "Portret statystyczny miasta Kędzierzyn-Koźle i gmin partnerskich w 2012 r". Dokument jest efektem współpracy Urzędu Statystycznego z Subregionem Kędzierzyńsko-Kozielskim.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

W dniu 15 czerwca 2014r., już po raz czwarty miasto Kędzierzyn-Koźle, będzie gospodarzem IV Biegu Koziołków pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Imprezami towarzyszącymi biegowi głównemu na dystansie 10 km bedą biegi dzieci i młodzieży oraz marsz nordic walking. Ubiegłoroczny bieg, ukończyła rekordowa liczba 220 biegaczy.

Mamy nadzieję, że w roku obecnym zainteresowanie imprezą będzie jeszcze większe i  dzień 15 czerwca 2014r., będzie świętem wszystkich miłosników aktywnego

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych  w ramach programu priorytetowego pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujących realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 101 mln zł na budowę i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. O środki z programu Maluch 2014 mogą starać  się gminy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu.

W imieniu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, serdecznie zapraszamy Partnerów Prywatnych: firmy z branży budowlanej, finansowej, wykonawców, inwestorów oraz dostawców materiałów budowlanych do udziału w Forum dla Inwestorów poświęconym przedsięwzięciu pn. Budowa Targowiska Miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu (dalej jako Projekt PPP).

Od 03.02.2014 trwa nabór wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

Wnioski w konkursie mogą składać zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa. Nabór wniosków potrwa do 07.04.2014r.

Głównym celem programu PL04 (2014) jest maksymalizacja redukcji emisji CO2.

Przedsiębiorcy planujący realizację projektów, których głównym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery mogą otrzymać dofinansowanie na ten cel z funduszy norweskich. W ramach ogłoszonego 31 stycznia 2014 r. naboru wniosków o dofinansowanie, do wykorzystania jest ponad 53 mln zł.

Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła, eliminacja spalania węgla (w tym na rzecz biomasy) – na takie inwestycje przedsiębiorcy mogą otrzymać w tym roku dofinansowanie z funduszy norweskich.

Od 13 stycznia przez prawie miesiąc przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski o dofinansowanie proekologicznych inwestycji. Tym razem na ten cel  przeznaczono 14,5 mln zł.

Pieniądze zrefundują koszty projektów dotyczących zastępowania surowców pierwotnych wartościowymi odpadami, ograniczenia wytwarzanych odpadów w przedsiębiorstwach, a także zmniejszania energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych.

Trzecia już odsłona warsztatów mających na celu określenie optymalnego modelu realizacji  i założeń Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata kolejne odbyła się  w dniu 13.01.2014r., w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle  

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich  w Kędzierzynie – Koźlu serdecznie zaprasza

16 stycznia 2014 r. (czwartek) na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.  „Fundusze na dziś – aktualne możliwości pozyskania  Funduszy Europejskich z perspektywy 2007 - 2013”.

Spotkanie odbędzie się w godz. od 10.00 do 13.00 w sali posiedzeń
nr 38 na II piętrze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn – Koźle.

Muzeum Historii Polski ogłosiło kolejną edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”. Program wspiera nowatorskie inicjatywy i twórczą działalność na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej.

Kolejną, jedenastą już edycję konkursu „Opolska Marka”, promującą potencjał gospodarczy regionu opolskiego w kraju oraz poza jego granicami ogłosił właśnie Zarząd Województwa Opolskiego.

Przedsięwzięcie ma na celu wyeksponowanie najlepszych produktów, usług i najprężniej działających przedsiębiorstw oraz eksporterów z terenu województwa opolskiego oraz uhonorowanie ich prestiżowym symbolem promocyjnym "Opolskiej Marki".


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 stycznia 2014 roku.

Zespół redakcyjny Newslettera GoChina zaprasza do zapoznania się z lekturą najnowszego, grudniowego wydania, w którym opisane zostały wydarzenia promocyjne, jakie miały miejsce w Chinach i w Polsce w ciągu ubiegłego miesiąca.

Zapraszamy także do lektury nowych opracowań dostępnych na stronach WPHI w Pekinie i w Szanghaju
 

Życzymy miłej lektury!


źródło: www.gochina.gov.pl

Dziennik „Rzeczpospolita” na początku miesiąca grudnia już po raz 12 opublikowała  ranking – Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów.  

Miasto Kędzierzyn-Koźle w dniach 12-13 grudnia 2013r., będzie gospodarzem seminarium regionalnego poświęconego Partnerstwu Publiczno Prywatnemu. Seminaria regionalne  organizuje Instytut PPP, który wspólnie z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP), realizują projekt systemowy pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, mający na celu upowszechnianie wiedzy na temat PPP, prowadzący do zwiększania liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. 

7 grudnia 2013r. miłośnicy zdrowego trybu życia dostana świetna okazję do sprawdzenia kondycji fizycznej. Tego właśnie dnia w lesie za Aleją Lisa w Kędzierzynie-Koźlu w rywalizacji biegowej zmierzą się uczestnicy II Przełajowego Biegu Mikołajkowego.  Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia, wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu oraz wspieranie organizacji charytatywnych.

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu serdecznie zaprasza

21 listopada 2013 r. (czwartek)

 na bezpłatne szkolenie pt. „Biznesplan narzędziem do zdobycia Funduszy Europejskich”.

Szkolenie odbędzie się w sali posiedzeń nr 5 na parterze
Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
przy Placu Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn - Koźle

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców na Forum Inwestorów organizowane 25 listopada 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

W związku z planowaną przez Gminę Kędzierzyn-Koźle realizacją inwestycji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego pt. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle serdecznie zaprasza Przedsiębiorców  na Forum Inwestorów, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2013 r. w Kędzierzynie-Koźlu.

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu planu inwestycji na lata 2015 – 2017.   Istnieje możliwość zgłaszania do wspomnianych materiałów propozycji zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, obejmujących inwestycje budowlane.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, OGŁASZA w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, VI nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie:

1) Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:
        budowa, przebudowa obiektów budowlanych;

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do drugich konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr 2). Zgodnie z założeniami Program będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W październikowym wydaniu Zespół redagujący GoChina:

Zaprasza na szkolenie i misję handlową do Chin
Przedstawia wydarzenia promocyjne, jakie miały miejsce w Chinach i w Polsce w ciągu ubiegłego miesiąca
Opowiada o rosnącej roli edukacji i sektora naukowo - badawczego w strategii rozwoju ChRL

Zaprasza do pobrania i lektury Newlettera GoChina pod adresem:
www.gochina.gov.pl/newsletter

Życzymy miłej lektury!

Informujemy, iż w Kędzierzynie-Koźlu oraz na obszarze okolicznych gmin realizowane są obecnie badania ankietowe dot. kwestii społeczno-gospodarczych. Celem badania jest określenie m.in. zasięgu i skali problemów występujących na obszarze powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego.

„Eko-Kreatywni”- Przedsiębiorczy Projektanci Przyszłości. Pod takim tytułem w sławięcickim Hotelu „HUGO”, przy ul. Orkana 14,
w najbliższy czwartek, tj. 3 października 2013r., odbędzie się seminarium poświęcone wyzwaniom projektowym w osiedlu  mieszkaniowym,
w podejściu uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju.

Zainteresowanych tematyką serdecznie zapraszamy.

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu serdecznie zaprasza 11 września 2013r. (środa) na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013  w Euroregionie Pradziad”.

 W ramach spotkania zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:


Krajowa Izba Gospodarcza co roku prowadzi wśród przedsiębiorców badania ankietowe, które mają dać odpowiedź odnośnie obecnego i przyszłego stanu koniunktury i nastroju wśród krajowych przedsiębiorców.

Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, którego kwestionariusz znajduje  się poniżej. Wnioski, które zostaną wypracowane na bazie odpowiedzi udzielonych odpowiedzi, zostaną upublicznione  i przekazane jako głos przedsiębiorców skierowany do środowisk ekonomicznych.
 

Już za niespełna dwa tygodnie, w dniu 15 września 2013r., w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się po raz trzeci, III Bieg Koziołków o Puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Bieg główny na dystansie 10 km to nie jedyna atrakcja imprezy.  Jako imprezy towarzyszące, odbędą się także biegi dla dzieci i młodzieży z roczników 1998-2006 (dystans od 250-1000 m). Miłośnicy bardzo popularnego spaceru sportowego - Nordic Walking, będą mieli doskonałą okazję do rywalizacji na trasie o długości 3300 m.

W  imieniu Krajowej  Izby  Gospodarczej  serdecznie zapraszamy  firmy sektora MŚP  z województwa opolskiego prowadzące działalność  w m.in.

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z lipcowym wydaniem  Newslettera GoChina wydawanego przez zespół GoChina Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Tematyka newslettera:

  • odpowiedzi na pytania zadane podczas dyżuru eksperta GoChina
  • wywiad z Ambasadorem ChRL w Polsce, panem Xu Jian
  • zachęta do udziału w targach
  • najnowsze wiadomości z ChinZapraszamy do lektury i subskrypcji Newlettera GoChina pod adresem:

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich  w Kędzierzynie – Koźlu serdecznie zaprasza  02 sierpnia 2013 r. (piątek)
na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.  „Główne zasady podziału Funduszy Europejskich  w nowej perspektywie finansowej
na lata 2014 - 2020”.

Gminie Kędzierzyn-Koźle udało się pozyskać koleje środki pozabudżetowe, tym razem  z efektów cieszyć się będą mogli przedsiębiorcy. Celem złożonego wniosku, który uzyskał wsparcie w ramach RPO WO na lata 2007-2013 - Oś 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu na utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w budynku przy  ul.

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich  w Kędzierzynie – Koźlu oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu serdecznie zapraszają 24 lipca 2013 r. (środa) na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.

15 września 2013r. miłośników sportu i rekreacji, fanów zdrowego trybu życia, dbających o kondycję fizyczną, lubiących rywalizację, czeka nie lada atrakcja. W tym dniu organizowany jest w naszym mieście już po raz kolejny, III  Bieg Koziołków o Puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Uczestnicy mieli będą doskonałą okazję do zmierzenia się z rywalami oraz własnymi słabościami, na dystansie 10 km.

Rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1. Paszport do eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG 2007-2013). O wsparcie w ramach działania 6.1. mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiebiorcy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP  w Waszyngtonie zapraszają do udziału w misji gospodarczej dla przedsiębiorstw z branży półprzewodnikowej. Głównym elementem misji będzie udział w międzynarodowej konferencji 10th International Conference on Nitride Semiconductors, która odbędzie się w dniach 25-30 sierpnia 2013 r., w Waszyngtonie.

Więcej:

Przedstawiciele świata biznesu, samorządów, dyplomacji i ministerstw Czech i Polski spotkają się już po raz 19 na XIX Czesko-Polskim spotkaniu biznesu, które w dniu 13 czerwca 2013r. odbywało się będzie w Ostrawie.  Uczestniczący będą mieli okazje do wzięcia udziału w odbywającej się w ramach spotkania konferencji gospodarczej  „Szanse i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej w Europie Środkowej“, której tematyką będzie:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza polskich eksporterów do udziału w spotkaniach z koreańskimi importerami, które odbędą się 10 czerwca br. w Warszawie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Firmy koreańskie poszukują dostawców towarów z takich branż jak spożywcza, chemiczna, medyczna, maszynowa, samochodowa, energetyczna i in.


Więcej informacji

3 czerwca 2013r. miłośników poprawy zdrowia i kondycji fizycznej, lubiących rywalizację w duchu fair play, chętnych do zmierzenia się z własnymi słabościami,  czeka nie lada atrakcja. W tym dniu organizowany jest w naszym mieście popołudniowy  bieg uliczny z okazji 65-lecia Zakładów Azotowych Kędzierzyn.

W dniu 20 maja 2013r w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,  sala nr 7 na Ostrówku, odbywać się będzie szkolenie z zakresu przygotowywania projektów  z dziedziny wsparcia 2.1 „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Ruszył I nabór wniosków na współorganizację w 2013 roku przez Departament Informacji, Promocji i Szkoleń w MRR wydarzeń informacyjnych organizowanych przez partnerów społecznych i gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego oraz środowiska opiniotwórcze.

Przypominamy, że jeszcze tylko to 2 maja 2013r., trwają ogłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 roku. Sugestie i uwagi do przedłożonego celem konsultacji dokumentu składać można za pośrednictwem dołączonego formularza.   

PROJEKT REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI

W bieżącym miesiącu rozpoczęły się prace nad opracowaniem „Strategii rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad na lata 2014-2020”. Zwracamy się z prośbą do przedsiębiorców/stowarzyszeń i innych podmiotów z terenu miasta i powiatu Kędzierzyn-Koźle, które współpracują z partnerami z Republiki Czeskiej o wypełnienie zamieszczonej poniżej  ankiety  w terminie do dnia 5 maja 2013r.

W odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze rząd przygotował program gwarancji de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach niego prowadzący działalność gospodarczą będą mogli uzyskać gwarancję na zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na prowadzenie działalności bieżącej.   

Więcej o Programie de minimis

Lista banków udzielających kredytów obrotowych z gwarancją de minimis:

1.    PKO Bank Polski S.A.

Projekt Gminy Kędzierzyn-Koźle pn. "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego", znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenionych projektów spośród 78 złożonych w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Społeczności szkoleniowe w Akademii PARP są już dostępne dla planujących założenie własnej firmy - zarówno jako członków, jak i ambasadorów społeczności.

Ścieżki szkoleniowe w społecznościach Akademii PARP to fantastyczny sposób, aby spośród  ponad 200 modułów szkoleń skomponować własny zestaw, dopasowany do zainteresowań i potrzeb społeczności.

W Opolskiej Filharmonii dokonano podsumowania dziesiątej już edycji konkursu „Opolska Marka 2012”, którego zadaniem jest promocja najlepszych firm regionu opolskiego ich usług oraz produktów.

Do tegorocznej edycji „Opolska Marka 2012 zgłoszonych zostało ponad 50 projektów  z 36 firm. Komisja konkursowa  wyłaniała najlepszych w sześciu kategoriach konkursowych: przedsiębiorstwo, eksport, produkt, produkt spożywczy, produkt promujący region oraz usługa.

W dniach 14-18 kwietnia 2013 roku na konsultacji szkoleniowej w naszym mieście przebywać będzie młodzieżowa reprezentacja Polski U-18 w piłce nożnej prowadzona przez trenera Marcina Sasala. Kadra trenować będzie na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportui Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. Zgrupowanie połączone będzie z meczem reprezentacji U-18 Polska–Czechy.

Mecz odbędzie się dnia 16.04.2013 r. na Stadionie Sportowym „Kuźniczka” przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Kędzierzynie-Koźlu o godzinie 16:00.

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
 
Cele

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”, zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych Wnioskodawców.

 
Warsztaty odbędą się w dwóch turach:

I tura - 28 marca 2013 r. o godz.11.00 -  Hotel Gromada w Warszawie, ulica 17 Stycznia 32.
II tura - 11 kwietnia 2013 r. o godzinie 11.00 -  Hotel Gromada w Warszawie, ulica 17 Stycznia 32.

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich  w Kędzierzynie – Koźlu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu serdecznie zapraszają 20 marca 2013r. (środa) na bezpłatne szkolenie pt. „Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich”.

 
W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

8 marca br. w Nowej hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbędzie się XV edycja Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości, których celem jest rozwój współpracy przedstawicieli środowiska badań naukowych i przemysłu, przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu.  Targi są skierowane do studentów, absolwentów i pracowników naukowych.

Szczegółowy opis wydarzenia, w tym spis wystawców, dostępne są na stronie www.targipracy.polsl.pl.  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wraz z Biurem Współpracy Gospodarczejw Hahn/Niemcy oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zapraszają firmy z województwa opolskiego do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej b2fair oraz targach Hannover Messe w Niemczech.

Wiceminister rozwoju regionalnego  Paweł Orłowski na konwencie marszałków województw RP, który odbywa się w dniach 18-20 lutego 2013r. w Białowieży poinformował, że województwo opolskie w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, liczyć może prawdopodobnie na łączną pulę środków finansowych dla beneficjentów z Opolszczyzny, w kwocie 759 milionów euro.

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu  oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu  serdecznie zapraszają 01 marca 2013 r. (piątek) na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.  „Planowane nabory wniosków w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w roku 2013”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opolu proponuje przedsiębiorcom należącym do sektora MŚP fundusz pożyczkowy na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają otwarcie I konkursu w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Udział efektów projektu w realizacji zadań Strategii Specjalnej Strefy Demograficznej w Województwie Opolskim.

Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o. serdecznie zaprasza  przedsiębiorców posiadających siedzibę firmy na terenie województwa opolskiego, pracowników przedsiębiorstw oraz  pracowników uczelni na międzynarodowe warsztaty w ramach projektu „Od nauki do biznesu. Spin off 2”
Tematyką warsztatów będzie: Uczymy się od najlepszych. Systemy zarządzania przedsiębiorstwem stosowane przez światowych liderów gospodarki.

Przedsiębiorców realizujących projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zainteresowanych tematem rozliczania i kontroli projektów, informujemy, iż mogą wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013r. o godzinie 11:00 w Opolu, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek”, przy ul. Piastowska 14.  

Rozpoczął sie nabów konkursowy do programu "Młodzież w działaniu".

„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki któremu realizować można pasje, eventy i hobby a także zdobywać nowe doświadczania, kontakty, rozwijać umiejętności, nawiązywać międzynarodową współpracę. Adresowany jest do młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz osób, które pracują z młodzieżą, także organizacji działających na ich rzecz.

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Kędzierzynie – Koźlu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) w Opolu serdecznie zapraszają  14 stycznia 2013 r. (poniedziałek) na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Dotacje na innowacje w firmach”.

Spotkanie odbędzie się w godz. od 10.00 do 12.15 w sali posiedzeń nr 5 na parterze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn – Koźle.

Gmina Kędzierzyn-Koźle po raz kolejny spróbuje powstrzymać degradację kozielskiego Podzamcza. Zabytkowy i mocno już zniszczony obiekt miałby zostać zrewitalizowany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o poszukiwaniu partnera do tego przedsięwzięcia. Gmina czeka na zgłoszenia do 18 lutego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie zaprosić producentów, importerów i dystrybutorów działających w szeroko pojętej branży owocowo-warzywnej do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która w dniach 6-8 lutego 2013r., odbywała się będzie przy okazji Międzynarodowych Targów Owoców i Warzyw FRUIT LOGISTICA  W Berlinie.

SZCZEGÓŁY

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w dniu 21 stycznia 2013r (poniedziałek) w warszawskim Hotelu Sheraton organizuje Forum Gospodarcze Polska-Mongolia. Jest to przedsięwzięcie towarzyszące wizycie H.E Ts. Elbegdorj – Prezydenta Mongolii. W otwarciu forum uczestniczyć będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polski Bronisław Komorowski. Przewidywany jest udział reprezentantów kilkudziesięciu mongolskich firm oraz najważniejszych osób ze strony mongolskiej administracji.

7 grudnia 2012r. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki miało miejsce uroczyste podsumowanie XV edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Kapituła konkursowa wyróżniła certyfikatami 8 przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. W gronie docenionych znalazły się dwie firmy, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle, są to:

Petrochemia-Blachownia S.A.

Global Colors Polska Sp. z o.o.

Izba Rzemieślnicza z siedzibą przy ul. Katowickiej 55 w Opolu  w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług, zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2012r.

Uczestnikom zostaną przedstawione informacje m.in. z zakresu;

W zakładce aktualności => ogłoszenia z newsletterów gospodarczych,  dostepny jest najnowszy, 259 numer Newslettera wydawanego prezez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., w treści:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera organizuje kolejne spotkanie dla firm z branży spożywczej z województwa opolskiego. Tym razem tematyka spotkania będzie skupiała się wokół zagadnienia współpracy firm spożywczych ze szkołami wyższymi oraz średnimi, które kształcą na kierunkach okołospozywczych (technologia żywienia,  żywność człowieka itp.).

W spotkaniu będzie uczestniczył Rektor Politechniki Opolskiej Pan Marek Tukiendorf.

Przedsiębiorców opolszczyzny zachęcamy serdecznie do stałego odwiedzania witryny internetowej Biura Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, którego siedziba znajduje się przy niemieckim porcie lotniczym Frankfurt-Hahn.

W ostatnich tygodniach tego roku gmina Kędzierzyn-Koźle ogłosi postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji związanej z remontem kozielskiego podzamcza.

Jednym z elementów tego działania jest publikacja memorandum, zawierającego podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Materiał ten kierowany jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

W dniu 3 grudnia szefowie regionów – marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta, marszałek województwa śląskiego Adam Matusewicz, hetman morawsko-śląski Miroslav Novák i Juraj Blanár – żyliński przewodniczący, na zamku w Cieszynie podpisali dokumenty założycielskie na mocy których województwo opolskie, śląskie, słowacki Kraj Żylińskioraz czeski Kraj Morawsko-Śląski, weszły w skład Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Oficjalna działalność portalu została zainaugurowana na konferencji, która odbyła się w Hotelu Centralny w Kędzierzynie-Koźlu.

Podczas jej trwania licznie zgromadzona publiczność miała okazję do zapoznania się z ciekawymi prezentacjami dotyczącymi współpracy transgranicznej. Pierwsza prezentacja - Magdaleny Holeksovej, dyrektor Czesko-Polskiej Izby Gospodarczej w Ostrawie - dotyczyła roli izby w rozwijaniu współpracy gospodarczo-politycznej Polski i Republiki Czeskiej.

W najbliższą środę, tj. 14 listopada 2012r. w Hotelu Centralny w Kędzierzynie-Koźlu odbywać się będzie konferencja inaugurująca działalność transgranicznego, polsko-czeskiego portalu gospodarczego www.miastomozliwosci.eu.

Dobiegł końca ponad dwuletni okres pracy nad projektem  pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania”, do zrealizowania którego przyczyniła się specyfika Miasta.

W dniu 28 listopada 2012r., w Sali pod Kopułą w gmachu Ministerstwa Gospodarki, odbędzie się konferencja przedstawiająca przedsiębiorcą korzyści wynikające z realizacji indywidualnych i systemowych projektów wdrożonych przez Ministerstwo Gospodarki.

Tematyka poszczególnych paneli dyskusyjnych:  
„Współpraca to się opłaca. Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”,

W najnowszym opublikowanym przez Bank Światowy raporcie pn. „Doing Business 2013”, odnotowaliśmy awans Polski z zajmowanej poprzednio pozycji 62 na 55 miejsce.  

Polska polepszyła swoją pozycję dzięki zdobyciu dodatkowych 12,3 punktów, co ciekawe to więcej niż którykolwiek kraj Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Jeszcze tylko kilka dni zostało przedsiębiorcom z terenu opolszczyzny, aby wziąć udział w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego - Opolska Marka 2012.

Strony