Instytucje wsparcia biznesu w Czechach

STRONY INTERNETOWE ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ REPUBLIKI CZESKIEJ 

Portal Administracji Publicznej Republiki Czeskiej (PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY) www.statnisprava.cz
www.portal.gov.cz
Rada Ministrów Republiki Czeskiej (VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY) www.vlada.cz
Ministerstwo Przemysłu i Handlu (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU) www.mpo.cz
Ministerstwo Rolnictwa (MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ) www.mze.cz
Główny Inspektor Sanitarny (organ właściwy w sprawie suplementów diet, lekarstw itp.) (HLAVNÍ HYGIENIK) www.mzcr.cz
Państwowy Urząd Weterynaryjny Republiki Czeskiej (STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY) www.svscr.cz
Państwowa Inspekcja Rolna i Żywnościowa (jakość żywności, oznakowanie artykułów spożywczych) (STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE) www.szpi.gov.cz
Ministerstwo Sprawiedliwości (MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI)
-  Rejestr handlowy (Obchodní rejstřík)   
-  Rejestr karny (Rejstřík trestů)        
-  Rejestr firm upadłych (Evidence úpadců)
-  Rejestr biegłych i tłumaczy (Evidence znalců a tlumočníků)
-  Rejestr firm niewypłacalnych (Insolvenční rejstřík)
www.justice.cz
Ministerstwo Transportu (MINISTERSTVO DOPRAVY) www.mdcr.cz
Ministerstwo Finansów (MINISTERSTVO FINANCÍ) www.mfcr.cz
Ministerstwo Kultury (MINISTERSTVO KULTURY) www.mkcr.cz
Ministerstwo Obrony (MINISTERSTVO OBRANY) www.army.cz
Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ) www.mpsv.cz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ) www.mmr.cz
Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego (MINISTERSTVO ŃKOLSTVÍ, MLÁDEŅE A TĚLOVÝCHOVY)  www.msmt.cz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MINISTERSTVO VNITRA) www.mvcr.cz
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ) www.mzv.cz
Ministerstwo Zdrowia (MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ) www.mzcr.cz
Ministerstwo Środowiska Naturalnego (MINISTERSTVO ŅIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) www.mzp.cz
Rejestr działalności gospodarczej (REGISTR ŅIVNOSTENSKÉHO PODNÍKÁNÍ) www.zivnostenskyrejstrik.cz
www.rzp.cz
Czeska Inspekcja Handlowa (ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE) www.coi.cz
Urząd Ochrony Konkurencji (organ właściwy w sprawie zamówień publicznych) (ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŅE) www.compet.cz
Czeski Bank Narodowy (ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA) www.cnb.cz
Czeski Urząd Statystyczny (ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD) www.czso.cz
CzechTrade (agencja ds. promocji handlu) www.czechtrade.cz
CzechInvest (agencja ds. inwestycji zagranicznych) www.czechinvest.cz

INFORMACJE GOSPODARCZE I OGÓLNE  

PARTNERZY PROJEKTU

KONTAKT

Urząd Miasta-Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel. (+48 77) 40-50-311, Tel. (+48 77) 40-50-312, Fax (+48 77) 40-50-385
NIP: 749-00-15-170

e-mail: infoprom@kedzierzynkozle.pl
Oficjalna witryna miasta: www.kedzierzynkozle.pl
Transgraniczny portal gospodarczy: www.miastomozliwosci.eu