Zasady zakładania firmy w Czechach

Przedsiębiorcami, w rozumieniu prawa czeskiego, są osoby prowadzące działalność gospodarczą  znajdujące się w ewidencji  jednego z urzędów  rejestrujących  taką działalność. Przedsiębiorcami są zatem osoby  fizyczne  i prawne  znajdujące się w ewidencji Urzędu ds. Działalności Gospodarczej  „Živnostenský úřad”  (spółki prawa handlowego zobowiązane są dodatkowo do rejestracji w Rejestrze handlowym), osoby prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (adwokaci,  tłumacze i inne wolne zawody)  wpisane do odrębnych rejestrów oraz osoby wykonujące produkcję rolną wpisane do ewidencji przedsiębiorców rolnych. 

Osoba fizyczna z miejscem zamieszkania lub osoba prawna z siedzibą poza terytorium Republiki Czeskiej może na terytorium Republiki Czeskiej prowadzić działalność gospodarczą na tych samych warunkach i w tym samym zakresie jak osoba czeska, o ile Kodeks  handlowy, ustawa o działalności gospodarczej oraz odrębne ustawy normujące taką  działalność, nie stanowią inaczej. 

Poniżej przedstawiamy informacje w zakresie obowiązujących na terytorium Republiki Czeskiej  procedur podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby prawne i fizyczne z krajów członkowskich Unii Europejskiej, wnikające z  ustawy Nr 455/1991 o działalności gospodarczej  z późniejszymi zmianami  (Zákon o živnostenském podnikání)  oraz  ustawy Nr 513/1991 Kodeks handlowy  z  późniejszymi  zmianami (Obchodní zákoník.) 

4.1 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE  PRZEPISÓW USTAWY NR 455/1991 O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium  Republiki Czeskiej jedynie  pod warunkiem, że  na daną działalność uzyskał uprawnienie lub zezwolenie od odpowiednich czeskich urzędów, wg przepisów prawa  czeskiego. Działalność gospodarcza bez odpowiedniego uprawnienia lub zezwolenia, jest traktowana jako działalność przestępcza podlegająca  karze na podstawie Kodeksu  karnego (czyn karalny prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia). Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności gospodarczej musi zatem uzyskać odpowiednie uprawnienie do jej wykonywania na terytorium Republiki Czeskiej, bez względu na to czy jest to osoba krajowa czy zagraniczna. Od osób fizycznych wymagany jest minimalnie wpis do ewidencji działalności oraz spełnienie ogólnych warunków określonych w ustawie.  Ustawa reguluje również szereg specyficznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej,  jak również procedury postępowania w sprawach zgłaszania działalności, składania wniosków  o udzielenie koncesji, wydawania zaświadczeń o nabyciu uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej itp.

Podział działalności gospodarczych 

Ze względu na formę nabywania uprawnień, ustawa o działalności gospodarczej, zwana dalej UDG, wyodrębnia dwa rodzaje działalności gospodarczej:

  • zgłaszane, których prawo do wykonywania powstaje na podstawie zgłoszenia iwpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz
  • koncesjonowane, gdzie prawo do wykonywania powstaje aż po udzieleniu koncesji (załącznik Nr 3 do UDG).  

Działalności zgłaszane ustawa dzieli na:

  • wolne  (załącznik Nr 4 do UDG),  do wykonywania których należy spełnić tylko warunki ogólne; 
  • rzemieślnicze  (załącznik Nr 1 do UDG), w przypadku których wymagane są specjalne uprawnienia zawodowe tzn. uzyskiwane przeważnie w wyniku wyuczenia i praktyki w danym lub pokrewnym kierunku;  
  • wiązane  (załącznik Nr 2 do UDG), do wykonywania których wymagane są specjalne uprawnienia zawodowe, świadectwa lub podobne dokumenty, wydawane przedsiębiorcy przez pełnomocny organ, na podstawie odrębnych przepisów.

Ustawa o działalności gospodarczej działa jako norma publicznoprawna, regulująca podstawowe warunki tej działalności. Nie obejmuje żadnych postanowień regulujących praktyczne wykonywanie poszczególnych czynności. Przedsiębiorca musi zatem przestrzegać również wszystkich postanowień wynikających z przepisów szczegółowych, normujących daną działalność.

Załącznik: 

PARTNERZY PROJEKTU

KONTAKT

Urząd Miasta-Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel. (+48 77) 40-50-311, Tel. (+48 77) 40-50-312, Fax (+48 77) 40-50-385
NIP: 749-00-15-170

e-mail: infoprom@kedzierzynkozle.pl
Oficjalna witryna miasta: www.kedzierzynkozle.pl
Transgraniczny portal gospodarczy: www.miastomozliwosci.eu